Τηλεοπτικά Σπότ Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Επισυνάπτονται και τα 2 τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα, όπως απέστάλησαν από το Υπουργείο, προκειμένου να πληροφορηθεί και να ενημερωθεί κάθε

ενδιαφερόμενος μαθητής ή γονέας-κηδεμόνας.

http://www.youtube.com/watch?v=_iNRUZD_egE

http://www.youtube.com/watch?v=vYcm8tvA1kU