Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων

Δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο Εφημερίδος Της Κυβερνήσεως τα Ωρολόγια Προγράμματα των τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων μαζί με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών .

Μπορείτε να βρείτε συνολικά τα σώματα των τριών Φ.Ε.Κ. στο συνημμένο που ακολουθεί.