Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016- 17

Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας καλεί τους ενδιαφερομένους για την εισαγωγή μαθητών στην Α’ Γυμνασίου του σχολείου, να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση στο κτίριο του, στην Κουντουριώτη 8 (σχολικό συγκρότημα κάτωθι Ελιάς) από τις 10 Μαΐου ως τις 31 Μαΐου 2016.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 65787 

A. Διαδικασία αιτήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2016-2017, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2016. Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2016, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή. Οι γονείς των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής και Πειραιά έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 1. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας οι γονείς υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 3 (Υπόδειγμα αίτησης).

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό Γυμνάσιο.

Β. Διαδικασία εξετάσεων

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2016-2017 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 16 έως 22 Ιουνίου 2016. Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 με την γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης, η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται, γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.06.1998 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄658) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν προβλέπεται αναβαθμολόγηση επί των αποτελεσμάτων της γραπτής και προφορικής εξέτασης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.01.1998 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει δεν προβλέπεται διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας εξέτασης- επιλογής υποψηφίων.

Γ. Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής (Ε.Ε.) και Γενικών Επιτροπών Επιτροπών Επιλογής (Γ.Ε.Ε.)

Η συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ορίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.06.1998 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄658) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7/26.05.2011 Υ.Α. (Β΄ 1012) και την υπ’ αριθμ. 118786/Γ7/14.10.2011 Υ.Α. (Β΄2478) και την υπ’ αριθμ. 43878/Γ7/01.4.2013 Υ.Α. (Β΄ 752).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), με αναλογία μία Ε.Ε. ανά εκατό (100) υποψηφίους μαθητές με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%. Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τα ως άνω όρια, ορίζεται και δεύτερη (2η ) ή και περισσότερες Ε.Ε. καθώς και Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) η οποία εποπτεύει τις δύο ή περισσότερες Ε.Ε. Ο Διευθυντής κάθε Μουσικού Σχολείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

Δ. Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται τον αριθμό μαθητών για την Α΄ τάξη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43878/Γ7/01.04.2013 Υ.Α. (Β΄ 752). Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Διαδικασία

Α) Οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων, βάσει της παρούσας εγκυκλίου, να αποστείλουν έως και την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016: 1) στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄, της Γενικής Γραμματείας Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κάτωθι: α) πρόταση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, β) τον αριθμό των αιτήσεων και γ) τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων. δ) Μετά το πέρας των εξετάσεων ακριβές αντίγραφο του αποσπάσματος του πρακτικού με τα ονόματα των επιτυχόντων. 2) στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:α) πρόταση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Β) Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά το πέρας των εξετάσεων καλούνται να αποστείλουν εγγράφως με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τον αριθμό των εισακτέων του Μουσικού Σχολείου της Διεύθυνσής τους στη Γενική Γραμματεία Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. -Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Τμήμα Α΄.

Γ) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αποστείλουν έως την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

α) τις προτάσεις τους για τον ορισμό των μελών των Ε.Ε. και των Γ.Ε.Ε. των υποψηφίων για την Α΄ τάξη μαθητών Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της αρμοδιότητάς τους [συνημμένος πίνακας 2 (Υπόδειγμα)]. Στις Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε. δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο.

β) Τις ημερομηνίες διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής. Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων θα αποστείλει έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 τις προτάσεις της προς στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, δυνάμει αυτών, να εκδοθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης οι σχετικές αποφάσεις συγκρότησης των Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε. των υποψηφίων για την Α΄ τάξη μαθητών Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων με τις σχετικές ημερομηνίες διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής, τις οποίες θα κοινοποιήσουν στην Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα σχολεία της περιοχής σας και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι Διευθυντές των σχολείων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής σας.

Συνημμένα αποστέλλονται :

α/ Κατάλογος Μουσικών Σχολείων

β/ Πίνακας 2 (υπόδειγμα πρότασης ορισμού προέδρου και μελών Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε.)

δ/ Πίνακας 3 (υπόδειγμα αίτησης)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ

Συν. πέντε (5) φύλλα Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Υπουργού κ. Ν. Φίλη 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ι. Παντή 4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών, Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Α΄, Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων 5. Γενική Διεύθυνση Σπουδών, Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 3. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 4. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224 5. Άμφισσας τηλ.: 22650-22995 6. Αργολίδας τηλ.: 27510-89277 7. Άρτας τηλ.: 26810-85364 8. Βαρθολομιού τηλ.: 26230-42749 9. Βέροιας τηλ.: 23310-65787 10. Βόλου τηλ.: 24210-71096 11. Γιαννιτσών τηλ.: 23820-28999 12. Δράμας τηλ.: 25210-28191 13. Ζακύνθου τηλ.: 26950-45812 14. Ηρακλείου τηλ.: 2810-761696 15. Θερίσου-Χανίων τηλ.: 28210-88065 16. Θεσσαλονίκης τηλ.: 2310-300828 17. Ιλίου τηλ.: 210-5061961 18. Ιωαννίνων τηλ.: 26510-65457 19. Καβάλας τηλ.: 2510-247190 20. Καλαμάτας τηλ.: 27210-96966 21. Καρδίτσας τηλ.: 24410-73970 22. Κατερίνης τηλ.: 23510-31444 23. Κέρκυρας τηλ.: 26610-91573 24. Κομοτηνής τηλ.: 25310-37236 25. Κορίνθου τηλ.: 27410-24887 26. Λαμίας τηλ.: 22310-46476 27. Λάρισας τηλ.: 2410-627121 28. Λευκάδας τηλ.: 26450-22525 29. Μυτιλήνης τηλ.: 22510-45784 30. Ξάνθης τηλ.: 25410-92212 31. Παλλήνης τηλ.: 210-6668547 32. Πάτρας τηλ.: 2610-641800 33. Πειραιά τηλ.: 210-4204426 34. Πρέβεζας τηλ.: 26820-29686 35. Πτολεμαΐδας τηλ.: 24630-81775 36. Ρεθύμνου τηλ.: 28310-27553 37. Ρόδου τηλ.: 22410-65651 38. Σερρών τηλ.: 23210-35353 39. Σιάτιστας τηλ.: 24650-23461 40. Σπάρτης τηλ.: 27310-89069 41. Τρικάλων τηλ.: 24310-74471 42. Τρίπολης τηλ.: 2710-235440 43. Χαλκίδας τηλ.: 22210-32910 44. Χίου τηλ.: 22710-81360

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1. Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης Από τις περιοχές: Α. Ανατολικής Αττικής: Γέρακας, Παλλήνη, Λαύριο, Καλύβια, Κερατέα, Κρωπία, Μαρκόπουλο, Παιανία, Γλυκά Νερά, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Ν. Μάκρη, Μαραθώνας, Σπάτα, Διόνυσος, Δροσιά, Κάλαμος, Αυλώνα, Άγ. Στέφανος, Κρυονέρι, Άνοιξη, Καπανδρίτι, Σκάλα Ωρωπού, Ροδόπολη, Ανάβυσσος, Βάρη. Β. Β΄ Αθήνας, Χαλάνδρι, Πεντέλη, Φιλοθέη, Μελίσσια, Βριλήσσια, Κηφισιά, Μαρούσι, Πεύκη, Ερυθραία, Ψυχικό, Αγ. Παρασκευή, Παπάγου, Χολαργός. 2. Μουσικό Σχολείο Ιλίου Από τις περιοχές: α) Α΄ Αθήνας: Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλάτσι, Πατήσια, Κυψέλη, Ν. Χαλκηδόνα, Μεταξουργείο, Σεπόλια. β) Β΄ Αθήνας: Ν. Ιωνία, Αλσούπολη, Ν. Ηράκλειο, Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση. γ) Γ΄ Αθήνας: Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγ. Βαρβάρα, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυροι, Καματερό, Ν. Λιόσια, Πετρούπολη. δ) Ανατολικής Αττικής: Θρακομακεδόνες, Αχαρνές. ε) Δυτικής Αττικής: Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Βίλια, Ελευσίνα, Ερυθρές, Ζεφύρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Ν. Πέραμος, Φυλή. 3. Μουσικό Σχολείο Αλίμου Από τις περιοχές: α) Α΄ Αθήνας: Ν. Κόσμος, Δάφνη, Παγκράτι, Καισαριανή, Ηλιούπολη, Βύρωνας, Υμηττός, Ταύρος, Κολωνάκι, Εξάρχεια, Ζωγράφου, Αμπελόκηποι. β) Δ΄ Αθήνας: Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ν. Σμύρνη, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ελληνικό, Άλιμος, Π. Φάληρο, Αγ. Δημήτριος. γ) Ανατολ. Αττική: Βούλα, Βουλιαγμένη. 4. Μουσικό Σχολείο Πειραιά Από τις περιοχές τις Περιφερειακής ενότητας Πειραιά

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

.. / .. / 2016 Αρ. Πρωτ.: ………. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………. ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………….. Συγγενική σχέση με το παιδί: ……………………….………………………………………..…. Τηλέφωνο: ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………. Προς τη Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου ..…………………..…………………. Παρακαλώ όπως δεχθείτε στη διαδικασία επιλογής μαθητών / μαθητριών για την Α΄ τάξη του Μ.Σ. για την σχολική περίοδο 2016-2017 τ… ………………………….. …………………………. (όνομα) (επώνυμο) που θα πάρει απολυτήριο από το …………….…………… δημόσιο / ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο. Ο / Η αιτούσα ………..………….. (υπογραφή) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΤΕΡΑΣ: ………………………………………………………………..……………………. (ΕΠΩΝΥΜΟ) (ΟΝΟΜΑ) ΜΗΤΕΡΑ: ………………………………………………………………………………………. (ΕΠΩΝΥΜΟ) (ΟΝΟΜΑ) Υπεύθυνη Δήλωση: Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου είναι η ακόλουθη: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Οδός Αριθμός Τ.Κ. Συνοικία Δήμος ή Δημοτικό Διαμέρισμα όπου υπάγεται η συνοικία

Παρακάτω δείτε και κατεβάστε το έγγραφο.

Αίτηση εγγραφής στο Μουσικό Σχολείο