Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών Α΄ τάξης Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων για το σχ. έτος 2014-15

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2014-2015, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά τις εργάσιμες μέρες του χρονικού διαστήματος 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2014.

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.            

             Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2014-2015 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές Επιλογής (Ε.Ε.) υποψηφίων, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντη Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, και θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 25 Ιουνίου 2014. Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας τη Δευτέρα, 23-6-2014,και θα διαρκέσει από μία έως και τρεις ημέρες, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Μη έναρξη της διαδικασίας επιλογής την 23-6-2014 επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, εφόσον προκύψουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι.

             Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015 βασίζεται στην υπ΄αριθμ. 3850/Γ2/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ΄αριθμ. 60235/Γ7/26-5-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1012/τ.Β΄/26-5-2011), την υπ΄αριθμ. 118786/Γ7/14-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2478/τ.Β΄/4-11-2011) και την υπ`αριθμ. 43878/Γ7/1-4-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 752/τ.Β`/2-4-2013).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο μία (1) Ε.Ε. για κάθε εκατό (100) υποψηφίους με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%. Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τα ως άνω όρια, δύναται να οριστεί και 2η Επιτροπή Επιλογής καθώς και Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) η οποία εποπτεύει τις δύο Ε.Ε. Ο Διευθυντής κάθε Μουσικού Σχολείου έχει αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η τελική απόφαση για τον καθορισμού του αριθμού των μαθητών εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπ`αριθμ. 43878/Γ7/1-4-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 752/τ.Β`/2-4-2013). Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τηναπρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

             Για το σχολικό έτος 2014-2015, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων, βάσει της παρούσας εγκυκλίου, να στείλουν στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και προς τη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υ.ΠΑΙ.Θ., μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τον αριθμό των υποψηφίων μαθητών που προκύπτει από τις αιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, αλλά και τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων έως και την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014.

             Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να υποβάλουν έως την Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014, στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων, στην Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., πρόταση μελών για τη συγκρότηση των Ε. E. και Γ.Ε.Ε. και των Γενικών Επιτροπών Επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείωντης αρμοδιότητάς τους, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής. Κατόπιν της εισήγησης (σύμφωνης γνώμης) της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων και έκδοσης των αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Επιλογής (Ε.Ε.) και των Γενικών Επιτροπών Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) για την επιλογή μαθητών Α΄ τάξης Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιαςΕκπαίδευσης, παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιαςΕκπαίδευσης να αποστείλουν τις αποφάσεις συγκρότησης στα Μουσικά Σχολεία αρμοδιότητάς τους, με κοινοποίηση στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων στη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

             Η συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ορίζεται από τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 3850/Γ2/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) Υπουργικής Απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ`αριθμ. 60235/Γ7/26-5-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1012/τ.Β΄/26-5-2011), την υπ΄αριθμ. 118786/Γ7/14-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2478/τ.Β΄/4-11-2011) και την υπ`αριθμ.43878/Γ7/1-4-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 752/τ.Β`/2-4-2013).

             Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

             Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται, γίνεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3850/Γ2/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ`αριθμ. 60235/Γ7/26-5-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1012/τ.Β΄/26-5-2011), την υπ΄αριθμ. 118786/Γ7/14-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2478/τ.Β΄/4-11-2011) και την 43878/Γ7/1-4-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 752/τ.Β`/2-4-2013).

 

Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας οι γονείς υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

 

             Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Δ/ντες των Μουσικών Σχολείων αποστέλλουν τα στοιχεία των αιτούντων υποψηφίων μαθητών (ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, Τ.Κ , αρ. τηλ. σταθερού) σε δύο αντίτυπα με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Δ/ντη, στο Υ.ΠΑΙ.Θ. -Δ/νση ΣΕΠΕΔ-Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής- Μουσικά Σχολεία, ή με fax στο: 210 3443343.

 

             Μετά το πέρας των εξετάσεων οι Δ/ντες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αποστείλουν εγγράφως με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τον αριθμό των εισακτέων του Μουσικού Σχολείου της Δ/νσης τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ. -Δ/νση ΣΕΠΕΔ-Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής- Μουσικά Σχολεία. Επίσης παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων να αποστείλουν ακριβές αντίγραφο των Πρακτικών της διαδικασίας επιλογής που διεξήχθη στο σχολείο τους για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολ. έτος 2014-2015.

 

             Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα σχολεία της περιοχής σας και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι Διευθυντές των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν εγγράφως όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στo Μουσικό Σχολείo Bεροίας, Τηλ.23310 – 6 5787