«Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ … Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΥ»: 3οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στους 3ους Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Δείτε κι εδώ στην ιστοσελίδα: “Φιλόλογος”

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» και οι Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν μετά από έγκριση του Υ.Π.Ε.Θ. (αρ. πρωτ. 137240/Δ2/21-08-2018) τους 3ους Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο: «Η γλώσσα μου … ο κόσμος μου»: 3οι Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Στους Αγώνες καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου για τη Γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ειδικότερα, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συμμετοχή τους στους Αγώνες να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες συνεχούς/μονοτροπικού και ασυνεχούς/πολυτροπικού λόγου.

Διαδικασία και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Οι Περιφερειακοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2019 σε τρεις φάσεις, που θα περιλαμβάνουν:

1) Ενδοσχολικούς Αγώνες (11-15 Φεβρουαρίου 2019)

2) Διασχολικούς Αγώνες στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019)

3) Διασχολικό Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. (Κυριακή πρώτο δεκαπενθήμερο Μαΐου 2019).

α σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους Αγώνες, παρακαλούνται από 10 μέχρι και 25 Ιανουαρίου 2019 να αποστείλουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της αρμόδιου/ας για το σχολείο Συντονιστή/Συντονίστριας E.E. Φιλολόγων.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών οι Συντονιστές θα οργανώσουν ανά Δ/νση ενημερωτικές συναντήσεις για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των Αγώνων. Ενημερωτικό υλικό για τους Αγώνες είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.philologos.gr). 

Οι Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Α΄ φάση: Ενδοσχολικός Αγώνας (14 Φεβρουαρίου 2019)

1. Κάθε σχολική μονάδα που επιθυμεί να λάβει μέρος στον Διασχολικό Αγώνα, θα εκπροσωπηθεί με πενταμελή ομάδα μαθητών/τριών, της ίδιας τάξης ή διαφορετικών τάξεων, του ίδιου ή διαφορετικών τμημάτων.

2. Η συγκρότηση της ομάδας γίνεται με ενδοσχολικό αγώνα σύμφωνα με την εξής διαδικασία: o Οι μαθητές/τριες του σχολείου που επιθυμούν να λάβουν μέρος στους Αγώνες, θα διαγωνιστούν ΑΤΟΜΙΚΑ και ΓΡΑΠΤΑ στο σχολείο τους, σε θέματα που θα αποστείλει η Τοπική Επιστημονική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.). Διάρκεια διαγωνισμού 60΄

Τα γραπτά των μαθητών/τριών θα διορθωθούν από τους συνδέσμους-φιλολόγους του σχολείου. Οι πέντε μαθητές/τριες με την υψηλότερη βαθμολογία θα συγκροτήσουν την ομάδα του σχολείου που θα λάβει μέρος στις επόμενες φάσεις των Αγώνων (οι επόμενοι πέντε θα είναι επιλαχόντες).

Β ́ Φάση: Διασχολικοί Αγώνες σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019)
 
1. Η κάθε Τ.Ο.Ε. ορίζει ένα σχολείο ως διαγωνιστικό κέντρο.
2. Σε αυτό συγκεντρώνονται την καθορισμένη (εργάσιμη) ημέρα και ώρα οι
πενταμελείς ομάδες των Γυμνασίων της Δ.Δ.Ε. με τη συνοδεία των συνδέσμων
φιλολόγων.
3. Τα θέματα αποστέλλονται την ίδια μέρα και ώρα από την Κ.Ε.Ε. (γραφείο
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου-διαγωνιστικού κέντρου.
4. Το σχολείο-διαγωνιστικό κέντρο σε συνεργασία με την Τ.Ο.Ε. φροντίζει για την
επιτήρηση των εξεταζομένων με επιτηρητές τους φιλολόγους-συνδέσμους,
συνεπικουρούμενους κι από άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε περίπτωση
ανάγκης. Σε κάθε αίθουσα διαγωνίζονται δύο ομάδες υπό την επιτήρηση δύο
εκπαιδευτικών.
5. Το οργανόγραμμα του διαγωνισμού έχει ως εξής:
10.00-11.00: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Ι)
Οι μαθητές/τριες διαγωνίζονται ΓΡΑΠΤΑ και ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ σε κοινά θέματα
που θα αποστείλει η Κ.Ε.Ε. και παραδίδουν ΕΝΑ κοινό γραπτό.
11.00-11.30: ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΙΙ)
Οι μαθητές/τριες διαγωνίζονται ΓΡΑΠΤΑ και ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ στην ακρόαση και
κατανόηση προφορικού κειμένου και παραδίδουν ΕΝΑ κοινό γραπτό.
 Με ευθύνη της Τ.Ο.Ε. καλύπτονται τα στοιχεία των γραπτών και παραδίδονται
στην Τ.Ε.Ε.
11.30-13.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α) Μέλη της Τ.Ε.Ε. διορθώνουν τα γραπτά και τα κατατάσσουν κατά σειρά
βαθμολογίας.
Β) Κατά τον ενδιάμεσο αυτό χρόνο προτείνεται να οργανωθεί κάποια δράση
(π.χ. μουσική εκδήλωση, ομιλία, προβολή, θεατρικό) στο αμφιθέατρο του
σχολείου.
13.00-13.30: Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του γραπτού και ακουστικού
μέρους. Οι δύο πρώτες σε βαθμολογία ομάδες διαγωνίζονται μεταξύ τους την ίδια
μέρα προφορικά με τη μορφή δημόσιου παιχνιδιού. Τα θέματα δίνονται σε μορφή
παρουσίασης power point (ppt) από την Κ.Ε.Ε. Τον συντονισμό του δημόσιου
παιχνιδιού (ερωτήσεων και απαντήσεων) έχει η Τ.Ε.Ε., η οποία με τη βοήθεια
έντυπου αξιολόγησης αποφασίζει για τη νικήτρια ομάδα.
13.30- 14.00: Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, βραβεύεται η νικήτρια
ομάδα, απονέμονται έπαινοι και βεβαιώσεις συμμετοχής και λήγει ο Διασχολικός
Αγώνας.
6. Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Δ.Δ.Ε. στην Γ ́ φάση των Αγώνων.
Γ ́ φάση: Διασχολικός Αγώνας σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Κυριακή εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου Μαΐου –
η ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς)
 
Οι πενταμελείς ομάδες που θα έχουν προκριθεί στο επίπεδο των Δ.Δ.Ε. (αναμένεται
να είναι οκτώ), συγκεντρώνονται σε αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου θα
διεξαχθεί η τελική φάση των Αγώνων.
1. 10.00-11.00: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Ι) : Οι μαθητές/τριες διαγωνίζονται ΓΡΑΠΤΑ
και ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σε κοινά θέματα που θα αποστείλει η Κ.Ε.Ε. και παραδίδουν ΕΝΑ
κοινό γραπτό. Η Κ.Ο.Ε. φροντίζει για την επιτήρηση των εξεταζομένων με
επιτηρητές τους συνδέσμους.
2. 11.00-11.30: ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΙΙ)
Οι μαθητές/τριες διαγωνίζονται ΓΡΑΠΤΑ και ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ στην ακρόαση και
κατανόηση προφορικού κειμένου και παραδίδουν ΕΝΑ κοινό γραπτό.
3. Με ευθύνη της Τ.Ο.Ε. καλύπτονται τα στοιχεία των γραπτών και παραδίδονται στην
Τ.Ε.Ε.
4. 11.30-13.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α) Διόρθωση των γραπτών από την Κ.Ε.Ε. – κατάταξη κατά σειρά βαθμολογίας
Β) Ξενάγηση των μαθητών στους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής και κάποια άλλη
δραστηριότητα
5. 13.00-13.30: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γραπτού και ακουστικού μέρους.
Οιδύο πρώτες σε βαθμολογία ομάδες διαγωνίζονται μεταξύ τους την ίδια μέρα
προφορικά με τη μορφή δημόσιου παιχνιδιού. Τα θέματα δίνονται σε μορφή
παρουσίασης power point (ppt) από την Κ.Ε.Ε. Τον συντονισμό του δημόσιου
παιχνιδιού (ερωτήσεων και απαντήσεων) έχει η Κ.Ε.Ε., η οποία με τη βοήθεια
έντυπου αξιολόγησης αποφασίζει για τη νικήτρια ομάδα.
6. 13.30- 14.00: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – βράβευση των δύο πρώτων νικητριών
ομάδων – έπαινοι και βεβαιώσεις συμμετοχής για μαθητές και εκπαιδευτικούς στις
υπόλοιπες ομάδες
 

Η γλώσσα μου… ο κόσμος μου»: 3οι Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

(εγκεκριμένοι από το ΥΠ.Π.Ε.Θ με την υπ. αρ. 137240/Δ2/21-8-2018)

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗNA΄ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι μαθητές και οι μαθήτριες απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν τη δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου, καθώς και σε ερωτήσεις που αφορούν υποδεξιότητες, όπως είναι η ορθογραφία, η στίξη, η παραγωγή και η αναζήτηση συνώνυμων και αντώνυμων λέξεων. Για τις ερωτήσεις ορθογραφίας, κατανόησης και λεξιλογίου αξιοποιείται ένα αδίδακτο, μονοτροπικό κείμενο, προερχόμενο από έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή, έκτασης 200–250 λέξεων και χωρισμένο σε παραγράφους, επιπέδου Β2[1]. Η ερώτηση της ορθογραφίας προηγείται, προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη συνολική κατανόηση του κειμένου.

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Α) ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Για τον έλεγχο της ορθογραφίας στο επιλεγμένο κείμενο σημειώνονται οκτώ (8) κενά που αντιστοιχούν σε ισάριθμες λέξεις οι οποίες υπαγορεύονται στους μαθητές από τον εκπαιδευτικό και συμπληρώνονται ορθογραφημένα.

8 Χ 0,5 = 4 μονάδες

Β) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Για την κατανόηση κειμένου δίνονται:

Β.1.α Τέσσερις (4)ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και

Β.2.β. Τέσσερις (4) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του γενικού νοήματος ή συγκεκριμένων σημείων του κειμένου.[2]

8 Χ 1 = 8 μονάδες

(4+4)

Γ) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Για το λεξιλόγιο ζητούνται:

α) τέσσερα (4) συνώνυμα λέξεων του κειμένου

β) τέσσερα (4) αντώνυμα λέξεων του κειμένου

8 Χ 0,5 = 4 μονάδες

Δ) ΣΤΙΞΗ

Για τη στίξη δίνεται ένα σύντομο κείμενο στο οποίο υπάρχουν μόνο τελείες και ζητείται συμπλήρωση τεσσάρων (4) διαφορετικών σημείων στίξης (π.χ. κόμμα, εισαγωγικά, άνω και κάτω τελεία, αποσιωπητικά, ερωτηματικό, θαυμαστικό κ.ά.)

4 Χ 0,5 = 2 μονάδες

Ε) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Επιλέγονται τέσσερις (4) ορισμοί λέξεων για τους οποίους ζητείται η απόδοση με μια σύνθετη λέξη[3]

4 Χ 0, 5 = 2 μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ

20 ΜΟΝΑΔΕΣ

Σημειώνεται, τέλος, ότι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία, πέραν αυτής που σχετίζεται με την εξοικείωση των μαθητών/ μαθητριών με την τυπολογία των θεμάτων.[1] Για τον προσδιορισμό του επιπέδου δυσκολίας του κειμένου μπορεί να αξιοποιηθεί το λογισμικό αναγνωσιμότητας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/certification/readability/index.html   

[2] Οι ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου επιλέγονται επειδή συντελούν στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την αξιολόγηση των γραπτών. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει και ερώτηση παραγωγής γραπτού λόγου.

[3] Οι ορισμοί των λέξεων είναι ανεξάρτητοι από το κείμενο και κατά την αξιολόγηση συνεκτιμάται η ορθογραφημένη ή μη απόδοση των λέξεων από τους μαθητές/τριες.

Δείτε παρακάτω ενδεικτικό θέμα

7 Μαρτίου 2016
6οι ΑΓΩΝΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ «Χρίστος Τσολάκης»
Α′ ΦΑΣΗ – Διαγωνισμός ατομικός
ΘΕΜΑΤΑ
Α. Να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο με τις λέξεις που θα σας υπαγορευθούν. (10Χ0,5=5)
Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες σχεδόν οι διεθνείς συνδιασκέψεις που είχαν ως θεματολογία τη συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών και τη σχέση της με τις γλώσσες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρωτίστως η ……………. όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών και έπειτα η ανάπτυξη των δυνατοτήτων για την εκμάθηση δύο και περισσότερων ξένων γλωσ-σών. Η …………….. λοιπόν πολιτική είναι σαφής· η πραγματικότητα όμως είναι δια-φορετική. Παρά την έναρξη της ………………….. πολλών αποφάσεων της προηγούμε-νης δεκαετίας σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, υπάρχει στην Ευρώπη φοβία για συρρίκνωση ή «………………» των γλωσσών τους από την ……………….. της αγγλοαμερικανικής. Και τέλος, υπάρχει μια πολιτική, η οποία εκφράζεται θεωρητικά και πρακτικά από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την …………… και την καλλιέργεια των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, τα ΜΜΕ παίζουν τον ρόλο τους, άλλοτε …………… και άλλοτε όχι. Από την κατάσταση που παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ δεν φαί-νεται να ……………………… ισότιμα οι γλώσσες. Υποβαθμίζεται μάλιστα υπερβολι-κά η επίσημα ………………. γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ΜΜΕ φαίνεται να ακολουθούν τη φυσική πάλη των γλωσσών, από την οποία νικήτρια ……………….. η γλώσσα του ισχυρότερου οικονομικά και πολιτιστικά έθνους.
Σ. Χατζησαββίδης (1999). Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις, 85-94. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).
Β. Να αντικαταστήσετε τις λέξεις του κειμένου που είναι γραμμένες με έντονα γράμματα με άλλες συνώνυμες. (5Χ0,5=2,5)
1. πρωτίστως ………………………
2. αρμόδια ………………………
3. παίζουν ………………………
4. ισότιμα ………………………
5. υποβαθμίζεται ………………………
2
Γ. Να αντικαταστήσετε με αντώνυμα τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. (5Χ0,5=2,5)
1. διεθνείς …………………….
2. σαφής …………………….
3. έναρξη …………………….
4. προηγούμενης …………………….
5. ισχυρότερου …………………….
Δ. Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή λέξη ή φράση από αυτές που βρίσκονται σε παρένθεση.(6χ0.5=3)
1. Χαρακτηριστικό του είναι η …………. μεγάλη εργατικότητά του. (πολύ ή πολλή;)
2. Το σύνολο των …………………. δηλώσεων ως τώρα είναι δύο εκατομμύρια. (υπο-βληθέντων ή υποβληθεισών;)
3. Οι …..……. είσοδοι του κτιρίου φρουρούνταν από ειδικούς αστυνομικούς. (κεντρικές ή κεντρικοί;)
4. Οι γονείς του υπήρξαν πάντα ………….. αυστηροί μαζί του. (υπέρ το δέον ή υπέρ του δέοντος;)
5. Ο Υπουργός Παιδείας έκανε μερικές σημαντικές παρατηρήσεις ……………….. τη λειτουργία των πανεπιστημίων στην Ελλάδα (ως αναφορά ή όσον αφορά;)
6. Θα περιμένουμε νεότερα μετά τη …………… του Υπουργικού Συμβουλίου (σύγκλι-ση ή σύγκληση;)
Ε. Να συμπληρώσετε τις φράσεις τοποθετώντας στον αόριστο τα ρήματα που σας δίνονται σε παρένθεση. (6χ0.5=3)
1. O πρωθυπουργός ………………………. με έμμεσο τρόπο τον ανασχηματισμό της κυβέρ-νησης. (προαναγγέλλω)
2. Aν και ήταν τελευταίος σε ψήφους, το δεκαπενταμελές τον …………………….. πρόεδρο. (εκλέγω)
3. O Θουκυδίδης ………………….. την ιστορία του πελοποννησιακού πολέμου, ενώ βρισκό-ταν στην εξορία. (συγγράφω)
4. Στη δουλειά αυτή είμαι καινούριος· με …………………….. πρόσφατα. (προσλαμβάνω)
5. Χτες ο διευθυντής μας ………………. την παραίτησή του. (υποβάλλω)
6. Η χώρα μας πέρσι …………….. πολλά αγροτικά προϊόντα στην Κίνα (εισάγω)
Στ. Σε κάθε μια από τις παρακάτω φράσεις υπάρχει ένα γλωσσικό λάθος (ορθο-γραφικό, γραμματικό, συντακτικό, λεξιλογικό). Να το υπογραμμίσετε και να το διορθώσετε. (8 χ 0,5=4)
1. Σας παρακαλώ, προσπαθείστε να καταλάβετε! (ορθογραφικό)
2. Γιάννη, επέτρεψέ μου να σε κεράσω το παγωτό (γραμματικό)
3. Ο αστυνομικός διευθυντής προσέδωσε σε οικονομικά αίτια τη δολοφονία του επι-χειρηματία (λεξιλογικό)
4. Ο υπουργός άκουσε τα αιτήματα των αγροτών και υποσχέθηκε να επιληφθεί το θέ-μα (συντακτικό)
3
5. Μένουμε σε μια τριόροφη οικογενειακή οικοδομή κοντά στην πλατεία. (ορθογρα-φικό)
6. Η ανακάλυψη του τηλεφώνου διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία μετα-ξύ των ανθρώπων (λεξιλογικό)
7. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στις μία η ώρα στην πλατεία. (γραμματικό)
8. Οι οικονομικοί μετανάστες συχνά εκμεταλλεύονται από τους εργοδότες (συντα-κτικό)
Καλή επιτυχία!