Ημερομηνίες εφαρμογής συλλογικού προγραμματισμού και αξιολόγησης για το 2022-2023

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4692/2020 (Α’ 111) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. (Β’ 4189), το χρονοδιάγραμμα υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού, των Σχεδίων Δράσης και της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/), για το σχολικό έτος 2022-2023, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Χρονοδιάγραμμα

http://aee.iep.edu.gr/

Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα υποβολής των Εκθέσεων αξιολόγησης, μεταβείτε
στην ιστοσελίδα αξιολόγησης του ΙΕΠ (http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis) και
πατήστε «Είσοδος στην Εφαρμογή»

http://iep.edu.gr/el/